Защита на лични данни

1. Общи положения

1.1. Личните данни, предоставени, както от Клиента, така и от трети лица, като например държавни и международни органи, компетентни за превенцията от измами, относно Клиента, са съхранявани в електронна форма в регистри на лични данни с висока степен на осигуреност на комуникациите, сигурност и контрол на достъпа.

1.2. Клиентът трябва да прочете тази Политика за поверителност внимателно, за да се запознае с възгледите и практиките на Pixel House относно личните данни на Клиента, как се използват те и как се отнася към тях Pixel House. Ако Клиентът не е съгласен с тази Политика за поверителност, Клиентът не трябва да използва услугите, предоставяни от Pixel House. Предоставяйки лична информация на Pixel House и поддържайки отношения с Pixel House, след като Клиентът се е запознал вече с тази Политика за поверителност, Pixel House ще смята, че Клиентът се е съгласил със събирането, ползването и разкриването на личната информация относно Клиента в съответствие с условията, установени в тази Политика за поверителност, освен ако Клиентът изрично не уведоми Pixel House за обратното.

1.3. Тази Политика на поверителност може да бъде периодично преработвана в резултат от добавянето на нови характеристики към продуктите на Pixel House, законодателни промени или други правни причини. Pixel House може да измени тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува преработената версия на Уебсайта. Преработената версия ще се смята за влезнала в сила от момента на публикуване. Ако Клиентът не е съгласен с условията в Политиката за поверителност, Клиентът може по всяко време да прекрати ползването на Услугата.

2. Събиране на информация

2.1. За да ползва Услугата на Pixel House, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител. Изисканата информация е необходима на Pixel House за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

2.2. В случай, че Клиентът изпрати на Pixel House кореспонденция, включително имейли, Pixel House ще запази тази информация в досието на Клиента. Pixel House ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от Pixel House към Клиента. Pixel House ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условия за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към Pixel House и обажданията на Pixel House към Клиента могат да бъдат следени и/или записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

2.3. С цел да изпълни правните си задължения за предотвратяване на закононарушения, включително, но не само, нарушаване на чужди авторски права и/или да защити всичките си Клиенти от вреди, Pixel House може да придобива информация за Клиента от трети лица, включително данни относно корпоративната и финансовата история, съдебни решения и несъстоятелност, от кредитни справки и от органи за предотвратяване на закононарушения.

2.4. В допълнение към личната информация, предоставена от Клиента или придобита от трети лица, Уебсайтът на Pixel House може да използва технологии, които позволяват на Pixel House да събира определена техническа информация като например IP адреси; операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента; видът на интернет браузера, който Клиентът използва; данни за трансфера на информацията; местоположение, влизане в мрежата; и други комуникационни данни, отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от Pixel House за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения, инвентаризация или за други законни цели.

2.5. Тук може да прочетете на Pixel House.

3. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

3.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услугата Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от Pixel House на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от Pixel House данни за описаните по-горе цели и използването й по начина, описан в настоящата Политика за поверителност и изискванията на действащото законодателство на Република България.

3.2. С предоставянето на адрес за електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от Pixel House търговски съобщения, свързани с услугата и/или други услуги, предоставяни от Pixel House и/или негови партньори.

4. Разкриване на информация

4.1. Pixel House няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. Pixel House ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на Pixel House. Pixel House може да разкрие личната информация на Клиента на всеки член от групата на Pixel House, което значи всяко дъщерно или друго свързано дружество с Pixel House, компанията-майка и свързаните с нея дъщерни дружества, установени в държави от Европейското Икономическо Пространство. Това може да е необходимо на Pixel House, освен за други цели, и за да изпълни искания на Клиента, да предостави услуги по поддръжка и да наблюдава за нарушения на условията.

4.2. Pixel House ще разкрие информация за Клиента в случай, че Pixel House има задължение да стори това, произтичащо от закон, който е в сила. Такова разкритие включва, но не само, лична информация и съдържанието на кореспонденцията към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, Pixel House ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до тази информация и ще ползват тази информация. Pixel House и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

5. Сигурност и защита на информацията

Pixel House поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп до информация или разкриване на информация, Pixel House поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за пазене на лична информация. Pixel House ограничава достъпа до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само за служителите, на които е нужна тази информация, за да може Pixel House да предостави продуктите и услугите на Клиента.

6. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента

6.1. Клиентът може да получи достъп до личните данни, които е предоставил на Pixel House и да извършва желаните от Клиента промени на тези данни по всяко време, като отправи писмено искане до Координатора по защита на личните данни на посочения в т. 6.2. по-долу имейл адрес.

6.2. Координатор по защитата на личните данни:
Pixel House, адрес за кореспонденция: град София, 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №3, електронен адрес за кореспонденция: office @ pixelhouse.bg
Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: Светлана Цонева, е-mail: office @ pixelhouse.bg

6.3. Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Последна актуализация на документа: 28.06.2018 г.